Nyhetsbrev desember 2012

I alt er det nå over 1.900 elever ved skolene. 960 av disse går ved skolen i Kathmandu som går opp til 10. klasse og der det er eget internat. Det var bare denne skolen vi hadde anledning til å besøke denne gangen. Og til tross for at skolen var stengt på grunn av de hinduistiske høytidene, hadde de stelt til en varm og hyggelig mottagelse for oss. De av elevene som var igjen i Kathmandu hadde laget til et program for oss med sang og dans som ikke bare gledet våre hjerter, men også øyne og ører. Det er ingen tvil om at skolen utvikler seg på en fullverdig måte, ikke bare når det gjelder boklig lærdom, men også når det gjelder menneskelig og kulturell utvikling.

Takket være skoleferien, var også overlæreren ved skolen i Jumla til stede i Kathmandu. Han er gift med Tensing som Sidsel og Vilhelm fjernadopterte sammen med Lama Gondup i 1987. Nå er hun 34 år gammel og har to barn. Hun og hennes mann, Tashi, gjør en kjempejobb i utviklingen av skolen i Jumla som ble etablert i 2006. Jumla er provinshovedstad i Karnali-provinsen. Den gangen var det borgerkrig i Nepal og skolens rektor, Karma Chozom, måtte ha samtaler både med Maoist-geriljaen og provinsmyndighetene for å få tillatelse til å etablere skolen. Vi fikk da støtte av NORAD til etablering av skolen. Fordi veien til Jumla ikke var ferdigbygget, var det matmangel der slik at skolen ikke kunne gi elevene mat. Derved ble det penger til overs som vi ved årets slutt brukte til å kjøpe tomt til skolen. Det var en klok investering, for tomteprisene er siden steget tredobbelt. Dessverre har vi senere fått avslag på støtte fra NORAD til å bygge skolen i Jumla (uten at vi egentlig forstår hvorfor). Det er spørsmål om ca. 2 millioner kroner for å bygge en skole som vil kunne gå opp til 12. klasse og dekke et meget vesentlig undervisningsbehov. Foreløpig må derfor skolen fungere i provisoriske og leide lokaler. Til tross for dette har skolen nå 490 elever og fungerer etter forholdene forbausende bra, noe vi fikk illustrert ved fotografier og en video som viste elever som oppførte tibetansk dans.
Skolen i Simikot ble, som vi har fortalt i tidligere nyhetsbrev, bygget ferdig for midler fra Tyskland og innviet i fjor. Dessuten fikk vi høre nå, at tidligere elever ved Kailash Bodhi School på eget initiativ har startet to mindre lokale skoler i Dolpo provinsen. Dette er for oss meget positive nyheter som viser at inspirasjonen fra Kailash Bodhi School er med på å løse de store undervisningsproblemene i Himalaya regionen også der hvor våre økonomiske ressurser kommer til kort.

Besøket i Kathmandu omfattet også et besøk på nonneklosteret Kunsang Cholin som Lama Gondup har etablert. Klosteret har foreløpig ca. 50 unge nonner som samtidig får undervisning og yrkesopplæring slik at de vil kunne klare seg selv dersom de velger å forlate klosteret. Et slikt tilbud for unge piker er det stort behov for i Nepal. Vi fikk her se eksempler på utrolig fint håndarbeid av høy kunstnerisk kvalitet. Ved klosteret bygges et meget vakkert tempel i tradisjonell tibetansk stil.

29. november hadde foreningen Tso Pema Tibetansk Skole årsmøte med generalforsamling. Regnskapet for 2011 ble godkjent, og det ble holdt valg på formann og et styremedlem. Vilhelm Schjelderup ble gjenvalgt som formann for 2 år, og Gerd Margrethe Borchgrevink ble valgt som nytt styremedlem. Dessuten ble Anne Marie Simonsen og Ina Guro Moen valgt som varamedlemmer av styret

Vi i styret takker dere for all støtte og ønsker dere en gledelig Jul og et riktig godt Nytt År.

English version:

News letter to supporters of Kailash Bodhi School – December 2012

We were in all 10 participants in our group visiting Kailash Bodhi School in November this year. Due to the incalculable Hindu calendar in Nepal, the school was closed and most of the children were away during our visit. In spite of this our visit was highly memorable and a most valuable experience to all of us.
There are now in all 960 pupils at the school in Kathmandu. The school goes up to the 10th class, and the students do it exceedingly well at the national exam in Nepal after the 10th grade. Of the 60 students who took the exam this year 21 finished in Group 1 with excellence, 31 were in Group 1, and only one student finished in Group 2. In the national average there were 53 % who failed the exam.
In spite of the school holiday they made a very warm reception for us. Those of the pupils who had remained in Kathmandu, improvised a program for us with song and dancing which not only gladdened our hearts, but our eyes and ears as well. No doubt the school is developing excellently also as a medium for culture and humanity.
Kailash Bodhi School now comprises 4 schools with 1.900 students in all. Due to the school holiday the head of the school in Jumla was present in Kathmandu. He is married to Tensing who was adopted by Sidsel and Vilhelm together with Lama Gondup back in 1987. She is now 34 and has two children. Together with her husband, Tashi Lama, she has done a marvellous job developing the school in Jumla which was established in 2006. Jumla is provincial capital in the Karnali province. At that time there was civil war in Nepal and our principal, Karma Chozom, had to have talks with both the Maoist guerrilla and the local authorities to get permission to establish the school. We got at that time support from NORAD to establish the school. At that time, however, the road to Jumla had not been finished. We could therefore not provide the pupils with food as we had planned for. Accordingly we had a surplus of money at the end of the year, which we used to buy land for the school. This was a wise investment, as the price of land in the era has tripled since after the road was finished. Unluckily we have not yet been able to receive funds for building the school. This is now a dire need. So far the school has to function in provisional localities. In spite of this, the number of students has grown to 490, and the school is functioning surprisingly well as we saw demonstrated by photos and also a video showing children performing Tibetan dances.
The school in Simikot was built last year with financial support from Germany, thanks to the work of our small sister organization in Germany. We were also told that earlier students at Kailash Bodhi School on their own initiative have started two minor schools in the Dolpo province east of Karnali. This is to us very positive news, indicating that the inspiration from Kailash Bodhi School works to solve the great educational problems in the Himalayas even where our economical resources come to short.
During our stay in Kathmandu we also visited the nunnery Kunsang Cholin which Lama Gondup has established. There are now 50 young nuns who also receive education and learning of crafts that will able them to care for themselves if they later decide to leave the nunnery. There is much need for such an opportunity for young girls in Nepal. We saw some examples of handicraft at an amazingly high artistic level. At the nunnery they are building a very beautiful temple in traditional Tibetan style.
November 29th the organization Tso Pema Tibetansk Skole had its annual meeting and general assembly. Vilhelm Schjelderup was re-elected as chairman for two years and Gerd Margrethe Borchgrevink was elected as a new member of the board.

We in the board thank you for your cooperation and wish you a merry Christmas and a most happy New Year.