Skolene

Kailash Bodhi School 

Kailash Bodhi School består av fire skoler for tibetanske barn som er hjemmehørende i Nepal. Skolene tar sikte på å gi barna en undervisning som viderefører tibetansk språk og kultur. Samtidig undervises barna i moderne kunnskapsfag som gjør dem skikket til å møte vår tids utfordringer. Skolens drift, delvis tomtekjøp og bygninger, har vært finansiert privat gjennom våre to norske støtteforeninger.

Skolen er et rent tibetansk initiativ. Den ble opprettet i 1989. Da startet en tibetansk lama, Lama Gondup, en skole i Manali i India for barn av tibetanske fremmedarbeidere fra Nepal. Etter et intervju i Tønsbergs Blad ble fadderforeningen Tso Pema Tibetansk skole stiftet i april 1989 for å skaffe økonomisk støtte til skolen. Etter hvert som skolen vokste, kom det nye klasser til og det ble behov for flere fadderforeldre. Høsten 1990 ble foreningen Kailash Bodhi School stiftet som en søsterorganisasjon.

Skolen i Kathmandu ble startet i 1993. I 1995, 1997, 2000, 2002 og 2006 har vi fått støtte av NORAD til kjøp av tomt og bygging av skolen i Kathmandu i tre byggetrinn. Tibetanerne har gjort stor egeninsats ved byggingen av skolene i Manali og Kathamndu, og dette har gitt vesentlige innsparinger.

Skolen Manali er for barn av Nepal-tibetanske fremmedarbeidere som kommer til India for å arbeide på høyfjellsveier der. Den er en barneskole med førskoleklasse og 5 klassetrinn. Elevene kan fortsette videregående skole ved skolen i Kathmandu.

Hovedskolen ligger i utkanten av Kathmandu i bydelen Bouddha. I tillegg til 2 førskoleklass)er har den i alt 10 klassetrinn og fungerer således både som barneskole og videregående skole. På de første klassetrinnene har skolen nå innført parallellklasser, det er derfor blitt behov for flere klasserom. Av den grunn oppføres i år med støtte fra NORAD en ny skolebygning som skal romme førskoleklassene og de første barneklassene.

Eksamen etter 10. klasse kvalifiserer til videre studium ved høyskoler og universitet. Foruten tibetansk språk, historie og kultur undervises det i engelsk og nepali, samt moderne fag i henhold til pensum fastlagt av skolemyndighetene i Nepal. Barna lærer også å orientere seg i den moderne verden, bl.a. ved avislesing. Skolen har et bredt kulturelt program. Dette fikk vi demonstrert da de arrangerte et 3 timers kulturelt program for oss da vi besøkte skolen i 1997 og 2007. Elevene gjør det meget godt ved offentlige eksamener. Undervisningen holder således et godt nivå selv om lærerne ved felles avtale og på idealistisk grunnlag får mindre lønn enn ellers vanlig i Nepal. For de elever som ikke har familie i Kathmandu, er det internat med sovesaler, kjøkken og spisesal.

Skolen i Humla

Humla skolen ligger i Simikot og ble startet i april i 2008. Skolen har allerede ca 90 barn fordelt i tre klasser og de holder til i leide lokaler. Simikot ligger like på grensen i Tibet og er utgangspunkt for vandringer til det hellige Kailashfjellet.

Kailashfjellet er det hellige fjellet som ligger nord for Humla på grensen til Tibet. Det er verdens helligste fjell, og veldig hellig for tibetanere og indre.

Fjellet betegnes som «Jordens akse som forbinder oss med himmelen». Det er en av de mest hellige reiser man kan gjøre, å gå rundt i dette fjellet.

Elevtall pr juni 2016: 400 elever
Elevtall pr oktober 2018: 450 elever

Skolen i Jumla

Skolen startet opp 17. mai 2006. Det er 130 elever i leide lokaler, og foreningen har søkt om penger fra NORAD om å bygge en ny skole, men foreningen fikk avslag å denne søknaden(se oversikt over tidligere støtte fra Norad) . Tomten er kjøpt og tegningene er klar. Byggekostnadedene er satt til 1.5 millioner norske kroner, så foreningen håper på støtte fra NORAD til investeringskostander. Den nye skolen er planlagt opp til 10. klasse og med 16 klasserom.

Jumla er provingshovedstat i Karnaliprovinsen som ligger i et høyfjellskområde.

Karnaliprovinsen er særlig blitt liggende tilbake i utviklingen av Nepal. Her sto maoistgeriljaen meget sterkt. For skolen kunne etableres måtte derfor Karma Choezom, ha møter med både provinsmyndighetene og maoistgeriljaen for å få deres samtykke. Slik kunne etableringen av skolen i Jumla bidra til å fremme fredsprossessen i Nepal.

Derfor ser vi det også som viktig å fortsette utviklingen av denne skolen slik at befolkningen kan få synlige bevis for at det gjøres noe for deres fremtid.

Elevtall pr juni 2016: 700 elever
Elevtall pr oktober 2016: 650 elever

Se video fra skolen i Jumla: Pangyi Metok video

Skolen i Kathmandu

Skolen startet opp i 1993, og har elever både på førskole, barneskole og videregående skole opp til 10. klasse. Det søkes nå om få utvidet opp til 12. klasse som da vil tilsvare norsk artium slik at elevene kan gå rett inn på universitet og høgskole. Det er ca 1000 elever på skolen, og det er internatplasser til 130 stk.

Internatet tilhørende skolen kom helt uskadd fra jordskjelvet, og i oktober 2018 bodde det 80 elever der fra 7 og opp til 16 år. Internatet har flere tilsatte for å ivareta barna på best mulig måte; 1 sykepleier, 1 kokk, 3 lærere bor der med sine familier, 4 matroner/caretakers og 1 vakt.

Skolens internat

Det gjennomføres landsomfattende eksamen etter 10. klasse, og elevene fra skolen i Kathmandu gjør det svært godt, de er på meget og særdeles godt gjennomsnitt.

Elevtall pr juni 2016: 900 elever
Elevtall pr juni 2018: 850 elever

Etter jordskjelvet i 2015 ble skolen i Kathmandu totalskadet, nå foregår undervisningen i skur ute i skolegården. Gjenoppbyggingen av skolen er i gang, og fadderforeningen Tso Pema jobber med å skaffe ekstra midler som kan bidra til byggingen av den nye skolen.

Skader på bygningen etter jordskjelvet

Skolen i Manali

Skolen ble opprettet i 1989 i Mahal Pradish i India for barn av nepalesiske fremmedarbeidere. Skolen er en barneskole opp til 5. klasse.

Gutten på bildet utkledd som Charlie Chaplin er fra en skoleforestilling i 1997. Denne gutten er i dag medisinstudent etter å ha gått på skolen i Manali. Dette er et godt eksempel på hvordan det arbeidet vi gjør, fører til at lokalbefolkningen blir mer selvhjulpen.

Elevtall pr juni 2016: 150 elever
Elevtall pr oktober 2018: 100 elever

Historien bak Kailashskolene

I 1986 var Vilhelm Schelderup’s sønn Harald i India. I den lille byen Rewalsar i Himalaya provinsen som ligger ved den hellige innsjøen TSO Pema, spurte han om veien opp i fjellet til et sted hvor tibetanske lamaer mediterte i huler. Slik ble han kjent med Lama Gondup og de tre barna han tok seg av.

De inviterte Harald inn på te og kjeks, men Harald forstod at de hadde det vanskelig, og nevnte da at i vår del av verden var det vanlig å fjernadoptere barn i den tredje verden. Det syntes de var en god ide, og Harald fikk med seg bilder av dem som han ga til Sidsel og Vilhelm.De hadde snakket om å fjernadoptere fire barn, og bestemte seg da for å fjernadoptere Lama Gondup og de tre barna han tok seg av. Høsten 1987 reiste Sidsel og Vilhelm til India og traff Lama Gondup og de tre barna.

I 1989 opprettet Lama Gondup en skole i Manali for barn av Tibetanske fremmedarbeidere fra Nepal. Han skrev om dette til Vilhelm, og Vilhelm kontaktet da Tønsbergs blad som hadde en liten artikkel om dette. Dette førte til et møte hvor foreningen Tso Pema ble opprettet.

I 1992 arrangerte foreningen gruppereise der vi besøkte skolen i Manali og også reiste til Dharamsala der Dalai Lama og den tibetanske eksilregjeringen har sin residens. Vi hadde da en samtale med to representanter for undevisningsdepartementet i den tibetanske eksilregjeringen. De kunne fortelle at Dalai Lama ved flere anledninger hadde sagt at det må gjøres mere for grensefolkene. Disse tibetanerne i Mugo og de andre grenseområdene mellom Nepal og Tibet er nettop de folkene som Kailash Bodhi School forsøker å gi et undervisningstilbud.

Lama Gondup fortalte oss da at han ville opprette en skole i Katmandu som er hovedstaden i Nepal. Han hadde vært oppe i Mugo og fortalt om skolen han bygget opp som kombinerer tibetansk kulturell tradisjon med moderne undervisning. Folkene der oppe hadde sagt at det var nettopp en slik skole de ville ønsket seg. Men Lama Gondup forstod at det var vanskelig å skaffe lærere til en skole i Mugo som er så isolert at det er 7 – 10 dagsmarser til nærmeste flyplass. Han ville istedet opprette en skole i Kathamndu og heller bringe barna dit.

I 1993 begynte så skolen i Katmandu i leide lokaler. Vi fikk innvilget støtte fra Norad til kjøp av tomt og byggng av skole. Denne skolen er nå hovedskolen og går opp til 10. klasse.

Lama Gondup har fått mye hjelp av sin bror Sonam på det byggetekniske. Begge to var tidligere gategutter i Kathmandu. Lama Gondup fikk senere utdannelse og ble lama.

Skolene er moderne skoler, de gir barna en moderne utdanning samtidig som de bringer kunnskap om Tibet’s tradisjon, språk og historie. De er trespråkelige: engelsk, nepali og tibetansk. De har også fokus på sport og kultur, og på glede og frihet. De leser aviser og styrker demokratiet. Det er likestillingen mellom gutter og piker på skolen. Kvinnene har i det hele en mye friere stilling i tibetansk tradisjon en i den indiske (Hindu).

Skolene er først og fremst for minoritetsfolk med tibetansk språk og tradisjon, men tar også inn minoritetsfolk med andre liknende kulturelle og religiøse tradisjoner. Nepal er et lappeteppe av forskjellige folk! Sherpaene for eksempel, som er berømt fra klatreekspedisjoner i Himalaya, utvandret fra Tibet for 400 år siden, og flere av elevene ved skolene er sherpaer.

Da foreningen besøkte skolen i Kathamndu i 1997, viste elevene oss bla folkedanser fra Sherpaene og fra Mugo, i tradisjonelle folkedrakter.